ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Blended intensive Rrogrammes-BIP)στο πλαίσιο του ERASMUS+ΚΑ131 2021-2027 ΣΤΟ ΤΕΦ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (3)