ορισμός τριμελών εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


ορισμός τριμελών εφορ. επιτροπών για την ανάδ. εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στα όργανα της ΣΚΑΣ

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Σήμερα  Τετάρτη 21 Ιουλίου  2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου  του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. . Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας, όπως εκδόθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ζευς»  Αναπληρωτής  Πρόεδρος  του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Βασίλειος  Δαλκαβούκης .

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Σήμερα 7 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ..  Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας, όπως εκδόθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ζευς», Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης.