Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του ) των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδ. εκπροσώπων μελών ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ.pdf