Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών


1.Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ..df.pdf