Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. ώ


Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της ΣΚΑΣ