ορισμός τριμελών εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


ορισμός τριμελών εφορ. επιτροπών για την ανάδ. εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., στα όργανα της ΣΚΑΣ