Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Τ.Ε.Π.,στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της ΣΚΑΣ