ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ


Η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

Α. Ιστορίας και Εθνολογίας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992.

Δέχεται κατ΄ έτος 200 περίπου φοιτητές.

Σκοπός του Τμήματος είναι :

  • Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
  • Να  μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους. Ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
  • Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

Β. Ελληνικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή ιδρύθηκε το 1993 (ΠΔ 365/93, ΦΕΚ 156/13-09-1993) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008.

Σκοπός του Τμήματος είναι :

  • Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό , λατινικό ,βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
  • Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και κοινωνικού βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

 

Γ. Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 2000.

Ιδρύθηκε  με το π.δ. 90/2000, στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για τη Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χρηματοδοτήθηκε από τ6ην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

Σύμφωνα με το ιδρυτικό του Διάταγμα , έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την  έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής  και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν , ερευνούν κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες , την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών  των προαναφερομένων Χωρών, όπως Ελλήνων , Ρώσων ,Τούρκων, και λοιπών.

Οι πτυχιούχοι  μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά  γραφεία, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (ΡΩΣΊΑ , Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία,Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

 

Στην Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται:

 Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

 

Στην πόλη της Κομοτηνής (Π.Τσαλδάρη 1)στεγάζονται τα Τμήματα:

1. Ιστορίας και Εθνολογίας

2. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών καθώς και

η Κοσμητεία της ΣΚΑΣ