ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΗΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022  όργανα  της Σχολής είναι :

 

Άρθρο 22

Όργανα Σχολής

Οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα,

β)  Κοσμητεία.

Άρθρο 23

Κοσμητεία

1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής .
γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους. Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές Τομέων των Τμημάτων και τους εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών που εκπροσωπούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου 27, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

γ) λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων της Σχολής,

δ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής,

ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν καταταχθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος,

στ) απορρίπτει αιτιολογημένα αιτήματα για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αν υφίστανται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που δύνανται να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τμήματος για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας εντός της ίδιας Σχολής και του Α.Ε.Ι.,

ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τμημάτων για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, εφόσον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τμημάτων,

η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της,

θ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων της, προκειμένου να καλυφθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., και αν αυτός δεν επαρκεί, από την ετήσια κατανομή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ι) εγκρίνει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος της Σχολής και δύναται να το αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος, αν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα και περιορισμένο επιστημονικό πεδίο, στοχεύοντας σε εξατομικευμένες περιπτώσεις,

ια) εγκρίνει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων,

ιβ) προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών,

ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της Σχολής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,

ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων της Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών τους,

ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση,

ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών μαθημάτων Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Α.Ε.Ι.,

ιζ) εισηγείται την ένταξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής στον ιδρυματικό κατάλογο,

ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις,

ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και διατυπώνει γνώμη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το μέρος που αφορά στη Σχολή,

κ) συνεργάζεται με τα Τμήματα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών,

κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση διεπιστημονικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου της Σχολής και

κβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 24

Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα

Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) ημέρες.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η θητεία του Κοσμήτορα είναι τριετής.

Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

Το αξίωμα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην της άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Κοσμήτορα και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώπιον του Σ.Δ., η οποία συνοδεύεται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, που εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της πρόσκλησης της παρ. 1, συγκροτείται Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τμήματος της Σχολής, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, ο οποίος υποδεικνύεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: α) η προσέλκυση υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα, β) η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για διαβούλευση με τα μέλη της Σχολής και δ) η επιλογή τριών (3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το σύνολο των υποψηφίων μετά από την αξιολόγησή τους και η υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Σ.Δ.

Το Σ.Δ. αξιολογεί τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που προτάθηκαν από την Επιτροπή της παρ. 6, καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Κοσμήτορας μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκάτων (7/11), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σειρά προτίμησης υποψηφίων, οπότε επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής.

Οι παρ. 5 έως 7 εφαρμόζονται για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι., πλην των Μονοτμηματικών Σχολών των Α.Ε.Ι. Ειδικά για τις Μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. ο Κοσμήτορας αναδεικνύεται μέσω άμεσης και καθολικής εκλογής από το σύνολο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη Μονοτμηματική Σχολή κατ’ αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 για την ανάδειξη Προέδρου Τμήματος. Με την ίδια διαδικασία δύναται να αναδεικνύεται Αναπληρωτής Κοσμήτορας κατ’ αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου Τμήματος του άρθρου 32.

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες  Κοσμήτορα

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται της Σχολής και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο εκπροσωπώντας τη Σχολή και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής,

γ) συγκαλεί την Κοσμητεία και προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ορίζει εισηγητές των θεμάτων μέλη της Κοσμητείας για τα θέματα που δεν εισηγείται ο ίδιος,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας και των λοιπών οργάνων του Α.Ε.Ι.,

ε) παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής,

στ) παρακολουθεί την τήρηση της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ζ) εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται αποκλειστικά από τα Τμήματα της Σχολής ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα άλλων Σχολών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

η) συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό και πόρους και τις υποβάλλει στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

θ) εποπτεύει τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Τμημάτων της Σχολής,

ι) κατανέμει τους χώρους και τις υποδομές του Α.Ε.Ι. που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Σχολής προς τα Τμήματα, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητές τους,

ια) εποπτεύει την καλή χρήση του πάσης φύσεως εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων της Σχολής, σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή την αναβάθμισή του,

ιβ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

ιγ) χορηγεί τις άδειες των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 157, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Κοσμήτορας,

ιδ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία και κοινοποιεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.