Μετάλλιο της ΣΚΑΣ


  1. Όπως είναι γνωστό, η ΣΚΑΣ απονέμει σε διακεκριμένους ερευνητές, επιστήμονες και καθηγητές τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα και τν τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή, ύστερα από προτάσεις των Τμημάτων, του Κοσμήτορα και των μελών της Κοσμητείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον σχετικό κανονισμό του ΔΠΘ.
  2. Επειδή είναι αναγκαία η προς τη Σχολή, τα Τμήματα και το έργο της εξασφάλιση βοήθειας και συμπαράστασης, αλλά και για να τιμηθούν εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας, αποφασίστηκε, πέραν του τίτλου του «Φίλου της Σχολής» η θέσπιση τιμητικού μεταλλίου της Σχολής.
  3. Το μετάλλιο θα απονέμεται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από δικαιολογημένη πρόταση του Κοσμήτορα, των Προέδρων των Τμημάτων ή των Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής. Η απονομή θα περιλαμβάνει πάπυρο με σχετικό δίπλωμα, και το σώμα του μεταλλίου, μέσα σε θήκη. Το μετάλλιο φέρει στο κέντρο της εμπρόσθιας όψης το λογότυπο της Σχολής και περιμετρικά την επιγραφή «ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», και στην οπίσθια όψη στο κέντρο την επιγραφή «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» και περιμετρικά «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ».
  4. Η απονομή θα γίνεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, και το μετάλλιο θα συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα, το οποίο θα υπογράφει ο εκάστοτε Κοσμήτορας.