ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ


Η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή συγκροτήθηκε το 2013 σύμφωνα με το Π.Δ86/2013 (ΦΕΚ124/03-06-2013 τ.Α’) και αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

1.Ιστορίας και Εθνολογίας,

2.Ελληνικής  Φιλολογίας και

3.Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

 

Η Κοσμητεία  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 αποτελείται από τον Κοσμήτορα τους Προέδρους των Τμημάτων  έναν εκπρόσωπο  ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών , έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία.

 

 Κοσμήτορας

Εμμανουήλ Βαρβούνης,  Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  

 

Πρόεδροι Τμημάτων  

 

  1. Γεώργιος Τσιγάρας Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή  Ευθύμιο Λαμπρίδη 
  2. Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με αναπληρωτή  τον Καθηγητή Γεώργιο Τσομή 
  3. Ηλίας Πετρόπουλος Καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών με αναπληρώτρια την Καθηγήτρια Μαρία Δημάση 

Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

       Κυριάκος Σγουρόπουλος ,μέλος Ε.ΔΙ.Π.  του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας με αναπληρωτή του το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  Διονύσιο Τσεντικόπουλο 

 

Εκπρόσωποι των μελών  Ε.Τ.Ε.Π.

Αριλιά  Σπάρταλη

 

Εκπρόσωποι των  μελών  Ε.Ε.Π.

Δεν έχουν υποδείξει εκπροσώπους

 

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών

Δεν έχουν υποδείξει εκπροσώπους  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Δεν έχουν υποδείξει εκπροσώπους