Αποστολέας: ΥΠΘ pgiannopoulos@minedu.gov.gr
Ημερομηνία Αποστολής: Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023
Προς: Τμήμα Πρωτοκόλλου
Αποδέκτες: protocol@duth.gr
Θέμα Εγγράφου: «Αιτήματα Ουκρανικού Πανεπιστημίου για συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ σε ποικίλους τομείς»

 

 

From: Γραφείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ <protocol_out@minedu.gov.gr>
Sent: Thursday, January 19, 2023 9:55 AM
To: rector@asfa.gr; president@aspete.gr; rector@auth.gr; r@aua.gr; rector@duth.gr; g.stamou@ihu.edu.gr; choffice@ihu.edu.gr; rector@uoa.gr; rector@mail.ntua.gr; president@eap.gr; rector@hmu.gr; rector@ionio.gr; rector@aueb.gr; rectorate@aegean.gr; rector@uniwa.gr; rector@uowm.gr; prytanis@uth.gr; prytania@uoi.gr; rector@uoc.gr; prytan@uom.edu.gr; rector@upatras.gr; rector@unipi.gr; rector@uop.gr; rector@panteion.gr; rector@central.tuc.gr; rector@hua.gr
Subject: 5633_2023 «Αιτήματα Ουκρανικού Πανεπιστημίου για συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ σε ποικίλους τομείς»

 Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 5633/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα ««Αιτήματα Ουκρανικού Πανεπιστημίου για συνεργασία με ελληνικά ΑΕΙ σε ποικίλους τομείς» ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.


Σας ευχαριστούμε πολύ.


Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ